ÅSIKT

Vi måste knäcka de kriminella gängen

Morgan Johansson: I dag lanserar regeringen ett brottsförebyggande program för hela landet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Vi ser en tydlig och mycket oroande ökning av brott kopplat till organiserad kriminalitet, skriver justitieminister Morgan Johansson.

DEBATT. Regeringen lanserar i dag det första nationella brottsförebyggande programmet på 20 år. Men för att förebyggande arbete ska fungera effektivt i utsatta områden, så måste också de mest brottsaktiva individerna bort från gatan. Vi ska bekämpa brotten i sig, men också brottens orsaker.

Brottsutvecklingen i Sverige ger en blandad bild. Den totala utsattheten för brott minskar, antalet stöldbrott går ner, dödligt våld mot kvinnor i nära relationer minskar, likaså dödligt våld mot barn. Men när det gäller brott kopplat till organiserad kriminalitet, till exempel skjutningar av det slag vi sett det senaste året, så ser vi en tydlig och mycket oroande ökning.

Det kan vi aldrig acceptera. Gängen måste knäckas.

Förra året genomförde vi en rad lagändringar för att försvåra för organiserad kriminalitet och vi skärpte straffen för narkotikabrott. I år skärper vi bland annat straffen för grova våldsbrott och grovt vapenbrott. Polis och åklagare kraftsamlar i de aktuella områdena, vi fördubblar intagningen till polisutbildningen och vi ökar resurserna till polisen.

Och nu nystartar vi också det brottsförebyggande arbetet. I dag samlas över 600 representanter för brottsförebyggande arbete på en konferens i Malmö. Det är bland annat polis, kommun, socialtjänst, frivilligarbetare och näringsliv som arbetar för att minska brottslighet och öka tryggheten.

Regeringen kommer där att presentera det första nationella brottsförebyggande programmet på 20 år - ”Tillsammans mot brott” – som i dag också lämnas som en skrivelse till riksdagen.

Brottsförebyggande rådet får en central roll på nationell nivå för att stödja och samordna arbetet, och länsstyrelserna har fått samma uppgift när det gäller regional och lokal nivå. Totalt handlar det om resurstillskott på 40 miljoner kronor per år.

Programmet har ett brett anslag. Vi är övertygade om att en politik för minskade klyftor, fler i arbete och bättre skola lägger grunden för ett tryggare samhälle. Att arbetslösheten nu minskar, särskilt bland ungdomar, är oerhört viktigt för att nyrekryteringen till kriminella gäng ska kunna brytas. 90-dagarsgarantin, alltså att ingen ung människa ska behöva gå utan arbete, praktik eller utbildning längre än högst 90 dagar, är i själva verket också en av våra viktigaste brottsförebyggande reformer.

Men vi är också mycket väl medvetna om att brottsbekämpning och brottsförebyggande arbete hänger ihop. För att brottsförebyggande arbete ska fungera effektivt, till exempel riktat mot de ungdomar som dras till gängen, så måste de mest brottsaktiva individerna samtidigt bort från gatorna.

Om det inte sker, så spelar det nästan ingen roll vilka sociala insatser man gör för att bryta nyrekryteringen till gängen – det förebyggande arbetet kommer att saboteras av de aktiva kriminella.

Därför måste rättsväsendet agera med kraft mot de aktiva kriminella vuxna och kommunerna måste LVU-omhänderta de mest kriminella ungdomarna – samtidigt som öppna sociala insatser riktas mot ungdomar i riskzon och deras familjer.

I programmet berörs allt från individinriktade insatser såsom föräldraskapsstöd, avhopparverksamhet och återfallsförebyggande arbete till förebyggande åtgärder mot situationer eller platser där risken för brott är hög. Det handlar till exempel om hur vi utformar trygga och säkra bostadsområden och om hur näringsliv, polis, civilsamhälle och kommun kan samverka kring trygghetsfrågor i offentlig miljö.

Utöver polis och kommuner, så vill vi se ännu mer samarbeten med folkrörelser och näringslivet. Alla kan bidra för att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Varje brottsproblem kräver sin specifika åtgärd. Därför måste arbetet bli mer kunskapsbaserat och utgå ifrån den lokala problembilden. Varje del av landet har sina speciella brottsproblem, men de kan alla mötas med olika brottsförebyggande metoder.

Utvecklingen går att vända. Men det kräver att vi arbetar tillsammans, och att vi bekämpar både brotten i sig och brottens orsaker.


Morgan Johansson


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM

Brott

Regeringen